Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu Event Selection s.r.o.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí provozovatel eshopu:

 Event Selection s.r.o.

Kamýcká 235, 160 00 Praha 6

IČ 01841262

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod zn. C 267196

jako prodávající (dále jen „prodávající“)

 

a na straně druhé stojí kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text individuální smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze způsobem uvedeným v samostatném sdělení prodávajícího ke zpracování osobních údajů, případně na základě souhlasu kupujícího poskytnutého v rámci nákupu. Poučení o zpracování osobních údajů naleznete zde:

link

 

PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

 

CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V online e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

Rozhodne-li se spotřebitel využít práva odstoupit, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy nese odstupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Při odstoupení od smlouvy zasílejte zboží na adresu:

 

Event Selection s.r.o.

Kamýcká 235, 160 00 Praha 6

Česká republika

Pro odstoupení od smlouvy je možné využít email vitek@eventselection.cz

 

Zboží by měl odstupující spotřebitel vrátit úplné do 14 dní od odstoupení od zmluvy, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží včetně nákladů na dodání zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení. Jestliže odstupující spotřebitel zvolil při koupi zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající odstupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odstupujícímu spotřebiteli dříve, než mu odstupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude odebrána v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz (dále jen „OP“) za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  1. platba předem bankovním převodem 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Zasílání přepravní službou:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Dopravce běžně (nikoli v každém případě) dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin od oznámení od expedice zásilky. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do pěti pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:

 

vitek@eventselection.cz

a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

CENA DOPRAVY:

Doporučená zásilka – cena dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, POSTUP PŘI REKLAMACI

Odpovědnost za vady, záruka a postup při reklamaci se řídí reklamačním řádem

 

Mimosoudní řešení sporu

Dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy (dále jen „spor“), pokud se nejedná o léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20d až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Kontrolní orgán, řešení stížnosti

Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího je:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

www.coi.cz

Na tento orgán se lze obrátit se stížnostmi na činnost prodávajícího v případech uvedených obecně závaznými předpisy.

Se stížností na činnost obchodu prodávajícího je rovněž možné se obrátit přímo na prodávajícího na adrese Event Selection s.r.o. U Prioru 804/3, 161 00 Praha 6

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2020 Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

Praha

 

Event Selection s.r.o.

×

Splátková kalkulačka ESSOX